Diensten

Met als uitgangspunt het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen en de flexibiliteit van uw bedrijf kan RFL o.a. voor u:

  1. Een scan uitvoeren naar het leervermogen binnen uw bedrijf. Met een relatief korte doorlooptijd kan RFL u een beeld geven van de mate waarin uw medewerkers leren en reflecteren c.q. daartoe de bereidheid hebben. U krijgt niet alleen snel een goede indruk van de mate waarin u als organisatie kan meebewegen met de markt en waar nog kansen liggen, maar tevens waar voor u sprake is van 'laaghangend fruit'
  2. Het opleidingsbudget staat momenteel vaak onder druk. Graag kijken wij samen met u of de met het budget beoogde doel niet (deels) ook op informele en dus financieel aantrekkelijker wijze is te realiseren. Het reduceren van het budget kan op die wijze gelegitimeerd zijn.
  3. Relevante documentatie en kennis vertalen naar praktische toepasbaarheid in de uitvoering. Beleidsrapportages, evaluaties, strategisch uitgangspunten, in gremia gemaakte afspraken, etc. kan RFL voor u vertalen naar informatie waarmee door de doelgroep direct gewerkt kan worden. Dit betreft voor een belangrijk deel een ‘decompositie’ van informatie naar beleid, instructies, regelgeving, good practices, etc. Samen met u wordt bezien wat de meest geëigende vorm van ontsluiting is; papier, intranet, filmpjes, etc.
  4. Het organiseren van reflectie en tegenspraak. Vaak is een valkuil om alleen met 'eigen mensen' te komen tot belangrijke strategische beslissingen. Wij organiseren een tegenspraaksessie die ervoor zorgt dat meerdere invalshoeken worden meegenomen. 
  5. Uw sparringspartner zijn met wie u periodiek rond de tafel gaat om actuele ontwikkelingen te delen en vast te stellen of de organisatie op het spoor blijft van het optimaal investeren in het lerend vermogen, de inzetbaarheid van uw medewerkers en hun competenties, flexibiliteit, etc.